Jakubów, dnia 27 grudnia 2016 r.

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jakubów do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jakubów oraz na stronie internetowej: bip.jakubow.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Jakubowie,
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, ustnie do protokołu w siedzibie
Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@jakubow.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jakubów.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Obwieszczenie umieszczono na:

1.      tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jakubów

2.      stronie internetowej: bip.jakubow.pl

3.      a/a

4.