Jakubów, dnia 4 kwietnia 2017roku

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.13.2016.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm. ), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 31 marca 2017 roku, decyzji nr IN.6220.13.2016.ZM  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną na działkach o nr ewid. 146, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 150/2, 151/2 położonych  w m. Anielinek gm. Jakubów, powiat miński.

 

Wnioskodawca:   Doxa-Capital Sp. z o.o. Sp. K

 

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Anielinek.