Jakubów, dnia 5 września 2017r.

/

 

Znak sprawy: IN.6720.1.2016.ZM

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164)

 

1.Zamawiający                                    

Gmina Jakubów,

ul. Mińska 15,

05-306 Jakubów

tel./fax: 25 757 91 90

e-mail:sekretariat@jakubow.pl

NIP:8222146582

REGON:711582718

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

2. Przedmiot zamówienia – Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów, zgodnie z uchwałą   nr XV/113/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 maja 2016 r.  w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jakubów.

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia – opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii wymaganych w procedurze uchwalania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzenie procedury uchwalania studium zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (DZ. U. z 2004 r., poz.1233 ze zm.),

-  ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (DZ. U. z 2016 r., poz. 252 ze zm.),

 

 

 

 

4. Kryteria wyboru: najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.

 

5. Termin realizacji zamówienia – 30 marca  2018r.

 

6. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty –

Wypełnioną i podpisana ofertę (załącznik nr 1) razem z załącznikami nr 2  i nr 3 należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na wykonanie zadania: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów ” w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów,

 pokój nr 1 do dnia 26.09.2017 r.

Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie  będą rozpatrywane.

 

7. Termin otwarcia oferty  - 27.09.2017 r.

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 Zbigniew Marusa -  pracownik UG Jakubów,

tel.: 25 757 91 50,  e-mail: inwestycje@jakubow.pl

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z tym informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wniosek, a od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Złożenie oferty będzie traktowane jako akceptacja przedstawionych powyżej warunków współpracy. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

                                                                                                         

Wójt Gminy

 

       / - /Hanna Wocial