<>

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 

 

Na podstawie §2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach  podaje do wiadomości informację o liczbie oraz zasadach zgłaszania kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w gminach z terenu działania Delegatury KBW w Siedlcach.


1. Zgłoszenie kandydata na funkcję urzędnika wyborczego, stanowiące załącznik do niniejszej informacji, należy składać do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208, II piętro w terminie do dnia 14 marca 2018 r. (liczy się data wpływu do  Delegatury KBW  w  Siedlcach)  od  poniedziałku  do  piątku  w   godz. 8.00 - 16.00
2. W Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach przyjmowane są zgłoszenia kandydatów, którzy chcą pełnić funkcję urzędników wyborczych w gminach z terenu powiatów : garwolińskiego, mińskiego, łosickiego, sokołowskiego, siedleckiego, węgrowskiego oraz m. Siedlce.

3. W zgłoszeniu należy podać: Imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia  wyższego.
5. Kandydat na urzędnika wyborczego powinien być zatrudniony w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej. Fakt zatrudnienia kandydata musi zostać potwierdzony na zgłoszeniu przez pracodawcę.

 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 

W związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych informuję, że zmianie uległ termin przyjmowania zgłoszeń na urzędników wyborczych. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 kwietnia 2018 r.