Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko  ds. sekretariatu i organizacyjno - gospodarczych

 

Na podstawie art.11,12,13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936).

1.     Nazwa i adres jednostki

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie

Jakubów ul Szkolna 10, 05-306 Jakubów

tel. 25 757 95 44, zsjakubow@gmail.com

2.     Nazwa stanowiska: ds. sekretariatu i organizacyjno - gospodarczych

3.   Wymiar czasu pracy: etat

4.     Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,

5.   Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie, ul. Szkolna 10, 05-306 Jakubów

6.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.

 

7.   Wymagane wykształcenie: wyższe kierunek administracja

8.     Wymagania:

a)   warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

·        obywatelstwo polskie,

·        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·        niekaralność (prawomocnym wyrokiem) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·        min. jeden rok  stażu pracy w administracji samorządowej, w tym doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu,

·        biegła umiejętność obsługi komputera - znajomość programów Word, Excel, PowerPoint,

·        znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

·        brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,

·        wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

·        nieposzlakowana opinia.

b)    wymagania dodatkowe:

         dobra znajomość ustaw – Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, Karta nauczyciela,

         znajomość programów SIO, Librus, HERMES,

         znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

         znajomość przepisów dotyczących archiwizowania wytworzonej dokumentacji,

         umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

         umiejętność pracy w zespole,

         kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, operatywność, rzetelność i dokładność, umiejętność zarządzania czasem.

 

 

 9.     Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku :

         prowadzenie kancelarii i sekretariatu szkoły,

         prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Prawa oświatowego, Karty nauczyciela

i innych związanych z funkcjonowaniem szkoły,

         załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,

         prowadzenie Ksiąg Ewidencji,

         sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO („stara” i „nowa” wersja), Librus, HERMES

         prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno – wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły,

         prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

         prowadzenie spraw uczniowskich i nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych,

         prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły,

         zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

         bieżąca obsługa poczty: tradycyjnej i elektronicznej oraz łączni telefonicznych,

         kierowanie ruchem gości i interesantów szkoły,

         wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,

         samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,

         dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,

         archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w szkole,

         prowadzenie archiwum zakładowego,

         dokonywanie spisu z natury,

         zaopatrzenie w sprzęt, materiały biurowe i środki czystości.

 

10.               Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      CV i list motywacyjny;

2)      kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz.U. Nr 62, poz. 286, z późn.zm.);

3)      kopię świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;

4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje i certyfikaty;

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego                                                                  i umyślne przestępstwo skarbowe;

7)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku;

8)      oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

9)      dane kontaktowe - adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail;

10)   kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydat zamierza skorzystać  z uprawnienia,                      o którym mowa w art.13a).

 

11.  Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór  na stanowisko ds. sekretariatu i organizacyjno-gospodarczych", w nieprzekraczalnym terminie do 17.08.2018 r., do godz. 15.00  w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie ul. Szkolna 10, 05-306 Jakubów (decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu szkoły). Oferty, które wpłyną do Szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.12. Ważne informacje dodatkowe:

1)       O terminach postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2)       Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

a)       aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

b)       oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

3)       Osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zatrudniona na okres 6 miesięcy i skierowana do odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

4)   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

      Gminy Jakubów, www.bip.jakubow.pl oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 

                                                                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                                                                   /-/ Maria Pruszyńska