Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko  ds. księgowości

w Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy ZNP

 w Mińsku Mazowieckim (MPKZP)

 

Na podstawie art. 11,12,13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz 1260),  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych                    (Dz. U. poz. 936).

1.     Nazwa i adres jednostki

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie

Mistów ul Szkolna 3, 05-306 Jakubów

Tel. 257579131, spmistow36@wp.pl

2.     Nazwa stanowiska: ds. księgowości

3.   Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

4.     Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,

5.   Miejsce wykonywania pracy: Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy ZNP                      w Mińsku Mazowieckim (MPKZP) ul. Warszawska 104, 05-300 Mińsk Mazowiecki

6.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.

 

7.   Wymagane wykształcenie: co najmniej średnie ekonomiczne

8.     Wymagania:

a)  warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

         obywatelstwo polskie,

          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

         Niekaralność (prawomocnym wyrokiem) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

         min. 2 letni staż pracy, w tym praktyka w prowadzeniu księgowości Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,

         znajomość obsługi komputera - programów Word, Excel,

          umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych oraz bilansów okresowych,

         brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,

         wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

         nieposzlakowana opinia.

b)   wymagania dodatkowe:

         znajomość Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy o rachunkowości,

         znajomość rachunkowości budżetowej,

         znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

         znajomość przepisów dotyczących archiwizowania wytworzonej dokumentacji,

         umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

         umiejętność pracy w zespole,

         samodzielność w działaniu, komunikatywność, operatywność, odpowiedzialność, rzetelność                              i dokładność,

         znajomość Statutu oraz Regulaminu MPKZP.9.    Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku :

         przyjmowanie deklaracji członkowskich, wniosków o pożyczkę, zwrotów wkładów i podań - sprawdzanie pod względem formalnym i wpisywanie ich do rejestru nadając właściwy numer,

         zakładanie kart osobowych członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,

         sporządzanie i wysyłanie list potrąceń,

         sporządzanie list do wypłat gotówkowych,

         współpraca z organami statutowymi MPKZP,

         prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, w celu uzyskania rzetelnego i jasnego obrazu stanu i sytuacji finansowej,

         sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,

         dekretacja dowodów księgowych,

         prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem użytkowanych systemów komputerowych,

         ujmowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych podlegających ewidencji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i wewnętrznych uregulowaniach,

         bieżące sprawdzanie stanu kont bankowych,

         obsługa obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,

         dokonywanie wszelkich operacji bankowych w sposób elektroniczny,

         ewidencjonowanie funduszy i rezerw,

         księgowanie analityczne z list potrąceń i wpłat na kartoteki imienne członków,

         nadzór i kontrola księgowości analitycznej, uzgadnianie zapisów analitycznych z kontami syntetycznymi,

         analiza kont rachunkowych i naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie należności,

         uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych,

         sporządzanie wszelkich sprawozdań, rozliczeń i uzgodnień wg potrzeb, w terminach określonych przepisami,

         gromadzenie, przechowywanie dowodów księgowych,

         archiwizowanie akt stanowiących dokumentację finansowo-księgową.

10.               Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      CV i list motywacyjny;

2)      kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz.U. Nr 62, poz. 286, z późn.zm.);

3)      kopię świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;

4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje i certyfikaty;

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego                                                                  i umyślne przestępstwo skarbowe;

7)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku;

8)      oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

9)      dane kontaktowe - adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail;

10)   kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydat zamierza skorzystać                                z uprawnienia, o którym mowa w art.13a).

 

11.  Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór  na stanowisko ds. księgowości w MPKZP", w nieprzekraczalnym terminie do 17.08.2018 r., do godz. 15.00                           w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie ul. Szkolna 3, 05-306 Jakubów (decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu szkoły). Oferty, które wpłyną do Szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.12. Ważne informacje dodatkowe:

1) O terminach postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2) Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

a) aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

b) oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

3) Osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zatrudniona na okres 6 miesięcy i skierowana do odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów, www.bip.jakubow.pl oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 

 

Dyrektor Szkoły

          /-/ Lidia Domańska