Jakubów, dnia 28 listopada 2018 roku

IN.6220.6.2018. ZM

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017  r. poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej ustawą ooś (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405), że postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek: Zachodniopomorskie Kopalnie Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Eksploatacja planowanego złoża kruszywa naturalnego „Szczytnik ZKKN” działka nr 141 obręb 141208_2.0007 Izabelin oraz działki nr 282/2, 306/2, 307/2, 308/2 oraz części działek nr 309, 310, 311, 312, 313  obręb 141208_2.0022 Szczytnik nie może zostać zakończone w terminie określonym  art. 35 Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwagi na opóźnienie w wydaniu opinii przez organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Pismem WA.RZŚ.436.1.441.2018.ZZ02.PC z dnia 21.11.2018 roku, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przedłużył załatwienie sprawy do dnia 21.12.2018 roku.

W związku z powyższym informuję, iż załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.

            Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godz. 730 – 1530 .

 

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 20 to w oparciu o art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się art. 49 kpa. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

   Wójt

Hanna Wocial

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowości Szczytnik i Izabelin gm. Jakubów.