Jakubów, dnia 20 grudnia 2018 roku

 

Zapytanie ofertowe

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków

w Leontynie, Jędrzejowie Nowym i Rządzy, gmina Jakubów”

 

 

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w w Leontynie, Jędrzejowie Nowym i Rządzy, gmina Jakubów.

 

 I. Zamawiający:

Gmina Jakubów

ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów

tel/fax 25 757 91 90

NIP: 822-21-46-582

Regon: 711582718

e-mail: sekretariat@jakubow.pl

BIP:  www.bip.jakubow.pl

 

 II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie:

a)      ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05 - odbiory KP-7,

b)      ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05 - odbiory samochodem asenizacyjnym w postaci półpłynnej,

c)      skratek o kodzie 19 08 01,

d)      zawartość piaskowników o kodzie 19 08 02.

Zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2018 poz. 992 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ( Dz. U. 2015 poz. 257) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.

 1. Wykonawca winien posiadać aktualne decyzje/zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (zbieranie, transport, zagospodarowanie)
 2. Miejsce odbioru odpadów:

Oczyszczalnia ścieków w Leontynie, Leontyna 33, 05-306 Jakubów,

oczyszczalnia ścieków w Rządzy, Rządza działka nr 562/6 , 05-306 Jakubów,

oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie Nowym, Jędrzejów Nowy 96B, 05-306 Jakubów.

 1. Zagospodarowanie w/w odpadów może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku nr 1 i nr 2 do w/w ustawy o odpadach. Zamawiający nie dopuszcza rolniczego wykorzystania osadów.
 2. Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 20 ust. 3 w/w ustawy o odpadach zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone.
 3. Za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Leontynie, Jędrzejowie Nowym i Rządzy, gmina Jakubów odpowiada Wykonawca.
 4. Środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonywania usługi muszą być przystosowane do przewozu odpadów wymienionych w pkt. II. 1 niniejszego zapytania tj. muszą być stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostanie się poza pojazd) oraz muszą mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów  i pozwalającą  na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie.
 5. Odpady zgromadzone przez Zamawiającego winny być załadowane na środek transportu własnym sprzętem Wykonawcy.

 

 III. Termin realizacji:

 1. Termin realizacji zamówienia –  od 01.01.2019 dnia 31.12.2019 roku.
 2. Odpady winny być wywożone sukcesywnie według potrzeb oczyszczalni na podstawie zlecenia telefonicznego lub mailowego.

 

 IV. Warunki płatności:

 1. Fakturowanie odbywać się będzie po każdej odebranej partii odpadu. Termin płatności faktury 14 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury.
 2. Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie na podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Odbiorcę.

 

 V. Kryterium oceny ofert:

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

 

 VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. nr 1).
 2. W formularzu ofertowym należy podać ceny jednostkowe za 1 tonę lub za 1m3 wywiezienia i zagospodarowania osadu ściekowego, skratek i piasku obejmującą odbiór, transport i zagospodarowanie.
 3. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 1, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów lub faksem (25 757 91 90) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@jakubow.pl. W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę „Oferta cenowa odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni  ścieków z terenu gminy Jakubów”.
 4. Termin składania ofert: do dnia 31.12.2018 r. do godz. 1100
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Do oferty należy dołączyć:

a.      formularz ofertowy,

b.      aktualny odpis KRS lub wypis rejestru centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

c.       aktualne decyzje/zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem ( zbieranie, transport, zagospodarowanie),

d.      oświadczenie o sposobie i miejscu zagospodarowania odpadów w sposób inny niż rolniczy,

e.      aktualną umowę/porozumienie/decyzję z podwykonawcą w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zadania innym podmiotom.

 

VII. Osoba wyznaczona do kontaktu: Marzena Rek - tel. 025/758 20 57; :m.rek@jakubow.pl.