Jakubów, dnia 21 stycznia 2019 roku

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

IN.6733.5.2018. ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 stycznia 2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na działkach Nr ewid. 147, 246, 162 położonych w miejscowości Wiśniew, gm. Jakubów.

Inwestor –Gmina Jakubów.

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 8.00 – 16.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i sołectwa Wiśniew.