Jakubów, dnia 22 marca 2019 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.4.2019.MK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 20.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek P4 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  stacji bazowej MIN4403B telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) wraz z wewnętrzną linią zasilającą, przewidzianej do realizacji na działce Nr ewid. 1058  położonej w miejscowości Jakubów.

Organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków  w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Jakubów

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /-/ Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Jakubów,  gm. Jakubów.