Wójt Gminy Jakubów ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym

I.  Organ prowadzący.

Gmina Jakubów

II.  Nazwa i adres szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym, Jędrzejów Nowy 30, 05-306 Jakubów

III.  Wymagania wobec kandydatów.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), tj.:

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2)  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)  uzyskał:

a)   co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub;

b)   pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo;

c)  w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);

11)      w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych  w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669).

2.  Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 2-11 niniejszego ogłoszenia.

3.  Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)  spełnia wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 niniejszego ogłoszenia.

4.Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.                z 2015 r. poz. 1881, z późn.zm.) spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

IV. Wymagane dokumenty.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej                          im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym.

2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo:

b)   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo:

c)   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)  oświadczenie zawierające następujące dane kandydata:

a)    imię (imiona) i nazwisko,

b)     datę i miejsce urodzenia,

c)    obywatelstwo,

d)    adres korespondencji

4)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o    zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego                  z zakresu zarządzania oświatą;

6)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669) - w przypadku cudzoziemców;

7)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku                                              o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.)

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia

17   października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat                 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12)  poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)     oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy                                  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2203, 2245) lub w art. 276 ust. 1 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) -                                 w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16)  ponadto kandydat winien dołączyć klauzulę informacyjną i zgodę na przetworzenie danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

V.  Informacja o sposobie i terminie składania ofert.

1.         Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „stwierdzam zgodność                                     z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.

2.  Na żądanie Wójta Gminy Jakubów kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

3.   Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym" w terminie wpływu do dnia  24.05.2019 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, tel. 257579190.

4.   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Jakubów, pok. nr 1 (sekretariat).

5.  Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

VI.   Informacje o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego.

1.  Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jakubów.

2.   O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

3.  Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.


 

Wójt

 

/-/ Hanna Wocial

                                                                                             

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej,                   w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

……………………………………………..      (data i czytelny podpis)

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

i   w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) uprzejmie informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: tomasz.karolczuk cbi24.pl                     lub pisemnie na adres Administratora danych.

3.      Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. c tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Pozostałe dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a bądź art. 9 ust. 2 lit. a tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w celu zabezpieczenia dokumentacji na wypadek dochodzenia przyszłych roszczeń.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe                                   w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie                               art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:


1)     sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

2)     usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,

3)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

4)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.   W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą zautomatyzowanemu profilowaniu.

8.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9.    Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych jest dobrowolne.