Jakubów, dnia 24 maja 2019 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

IN.6733.1.2019. ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 maja 2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej przewidzianego do realizacji na działkach:

-nr ewid. 361/4  powstałej z podziału dz. nr ewid. 361/2;

- nr ewid. 369/2  powstałej z podziału dz. nr ewid. 369;

- nr ewid. 372/2  powstałej z podziału dz. nr ewid. 372;

- nr ewid. 375/2  powstałej z podziału dz. nr ewid. 375;

- nr ewid. 378/2  powstałej z podziału dz. nr ewid. 378;

- nr ewid. 381/2 powstałej z podziału dz. nr ewid. 381;

- nr ewid. 383/2  powstałej z podziału dz. nr ewid. 383;

- nr ewid. 386/2  powstałej z podziału dz. nr ewid. 386;

- nr ewid. 389/2  powstałej z podziału dz. nr ewid. 389;

- nr ewid. 392/2  powstałej z podziału dz. nr ewid. 392;

- nr ewid. 395/2  powstałej z podziału dz. nr ewid. 395;

- nr ewid. 398/4  powstałej z podziału dz. nr ewid. 398/1;

- nr ewid. 401/4 powstałej z podziału dz. nr ewid. 401/1;

- nr ewid. 404/10 powstałej z podziału dz. nr ewid. 404/1; położonych w miejscowości Jakubów.

Inwestor – Gmina Jakubów.

 

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 8.30 – 15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i sołectwa Jakubów.