Jakubów, dnia 28 maja  2019 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.5.2019.MK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 2018, poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Jakubów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boisk sportowych  (wielofunkcyjnego, do siatkówki plażowej oraz badmintona) wraz z urządzeniami sportowymi i bieżnią, budynku socjalno-szatniowego, parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą  potrzebną do prawidłowego funkcjonowania obiektów, przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 278/1 i 352 położonych w miejscowości Mistów, gmina Jakubów.  

Organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków
w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

                                                                           Wójt Gminy Jakubów

                                                                            /-/ Hanna Wocial

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Mistów, gm. Jakubów.