Jakubów, dnia 8 lipca   2019  roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.5.2019.MK

  

OBWIESZCZNIE

 

Wójt Gminy Jakubów zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018  r. poz. 2096) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych w sprawie dokumentów, w tym postanowieniach dotyczących uzgodnień projektu decyzji, w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Jakubów, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boisk sportowych  (wielofunkcyjnego, do siatkówki plażowej oraz badmintona) wraz z urządzeniami sportowymi i bieżnią, budynku socjalno-szatniowego, parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą  potrzebną do prawidłowego funkcjonowania obiektów,   przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 278/1 i 352 położonych w miejscowości Mistów, gmina Jakubów. 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godzinach urzędowania,  w terminie  7 dni od uwidocznienia niniejszego obwieszczenia.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

 

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Jakubów

                                                               /-/ Hanna Wocial

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Mistów gm. Jakubów.