Urząd Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów                                                                    Jakubów, dnia 24 lipca 2019 r.

IN.6220.5.2018.ZM

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 zwaną dalej „ustawą ooś” ) Wójt Gminy Jakubów informuje o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn; „Eksploatacja planowanego złoża kruszywa naturalnego „Anielinek” działki 91/5, 93/5, 290, 96/5, 97/5, 98/5, 99/5, 100/5, 321, 322, 103/5, 104/5, 105/5, 106/5 obręb 141208_2.0002 Anielinek.

Postępowanie toczy się na wniosek firmy - Zachodniopomorskie Kopalnie Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o.  Borzyszewo 38, 72-300 Gryfice.

Organem  właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

 Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2, w związku art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081) organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania uzgodnienia  i opinii są:

 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.

Z dokumentacją w powyższej sprawie, w tym w/w postanowieniami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5.

W związku z prowadzoną oceną oddziaływania na środowisko informuje się o możliwości  składania uwag i wniosków w tej sprawie w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia.

Ewentualne wnioski i uwagi można wnosić w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Jakubów, w Referacie Inwestycji pok. Nr 5 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Jakubów

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Z up. Wójta

         Bogusław Dziedzic

            Zastępca Wójta

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowości Anielinek gm. Jakubów, Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz miejscowości Niedziałka Druga gm. Mińsk Mazowiecki.