Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ,,Rocznego
programu współpracy Gminy Jakubów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r.