Jakubów, dnia 5 listopada  2019 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.5.2019.MK

 

O B W I  E  S Z C Z E N I E 

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018  r. poz. 2096) oraz art. 33 ust. 1, pkt.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej ustawą ooś (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.) że w dniu  
5 listopada 2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:  Gminy Jakubów  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakubów, Moczydła i Aleksandrów; gm. Jakubów”.  

Organem  właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2, w związku art. 63 ustawy ooś organami biorącymi udział postępowaniu, właściwymi do wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.

Wniosek inwestora został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w Urzędzie Gminy Jakubów.

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 10 to w oparciu o art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się art. 49 kpa. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Jakubów

      /-/ Hanna Wocial

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowościach: Jakubów, Moczydła, Aleksandrów.