Jakubów, dnia 20 listopada  2019  roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.7.2019.MK

  

OBWIESZCZNIE

 

Wójt Gminy Jakubów zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018  r. poz. 2096) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych w sprawie dokumentów, w tym postanowieniach dotyczących uzgodnień projektu decyzji, w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek PGE Dystrybucja S.A., działającej przez Pełnomocnika Łukasza Kędzierskiego, w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej  niskiego napięcia 0,4 kV,  przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 671 położonej  w miejscowości Jakubów, gm. Jakubów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy  w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godzinach urzędowania,  w terminie  7 dni od uwidocznienia niniejszego obwieszczenia.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

 

                                                                                                                                     Wójt Gminy Jakubów

                          /-/ Hanna Wocial

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jakubów gm. Jakubów.