Jakubów, dnia 5 grudnia   2019  roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

 IN.6733.7.2019.MK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018  r. poz. 2096) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 grudnia 2019  roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie odcinka sieci elektroenergetycznej  niskiego napięcia 0,4 kV,  przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 671 położonej  w miejscowości Jakubów, gm. Jakubów.

Inwestor – PGE Dystrybucja S.A., działająca przez Pełnomocnika Łukasza Kędzierskiego.

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5,  w godzinach urzędowania.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

 

 

 

Wójt Gminy Jakubów

    /-/ Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i sołectwa Jakubów.