Jakubów, dnia 20 grudnia   2019 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.10.2019.MK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 2018, poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A., działającej przez Pełnomocnika Janusza Kowalczyka, w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej   średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia nN  0,4 kV  oraz kontenerowej parterowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,  przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 1061, 763/2, 731, 733 położonych  w miejscowości Jakubów, gm. Jakubów. 

Organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków  w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

                                                                        Wójt Gminy Jakubów

                                                                            /-/ Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Jakubów gm. Jakubów.