Jakubów, dnia  19 lutego 2020 roku

IN.6220.5.2019.MK

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018  r. poz. 2096) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018,  poz. 2081), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakubów, Moczydła i Aleksandrów; gm. Jakubów”, uzyskano opinie:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią nr WOOŚ-I.4220.1227.2019.MŚ z dnia 22.11.2019 r. stwierdził że dla powyższego przedsięwzięcia  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim opinią sanitarną nr ZN.4510.50.2019 z dnia 21.11.2019 r. stwierdził że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia  inwestycyjnego nie jest wymagane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie opinią nr WA.RZŚ.436.1.2304.ZZ02.2019.AS z dnia 13 lutego 2020 r. stwierdził że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów
w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

 

    Wójt Gminy Jakubów

                                                                                                                                                                 /-/ Hanna Wocial

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jakubów, Moczydła

i Aleksandrów.