Jakubów, dnia 26 marca  2020  roku

 

 

WYJAŚNIENIA NR III TREŚCI  ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA:

„BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W JAKUBOWIE”

 

 

            Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie, które wpłynęło w nawiązaniu do  zaproszenia do składania ofert w postępowaniu dla zadania: „Budowa elementów siłowni  plenerowej, strefy relaksu w ramach Programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności 
w Jakubowie” z dnia 16 marca 2020 roku:

 

Pytanie:

Nawiązując do udzielonych odpowiedzi, przypominamy, iż  narzucenie tak małej tolerancji wymiarów jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Urządzenia równoważne to takie, które spełniają te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami. Podkreślamy, iż każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd niemożliwe jest uzyskanie wymiarów narzuconych przez Zamawiającego. Są to różnice kilku centymetrów, które nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzeń.

Należy zauważyć, że zgodnie z Normą strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness mogą nachodzić na siebie stąd niezrozumiałe jest stanowisko Zamawiającego ograniczające wymiary urządzeń.

W związku z powyższym, prosimy o zniesienie tolerancji wymiarów urządzeń fitness.

Na potwierdzenie, iż tak małe różnice w wymiarach nie mają wpływu na rozmieszczenie urządzeń wykonawca może złożyć z ofertą  rozplanowanie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zniesie tolerancji wymiarów urządzeń fitness,   a także nie dopuszcza zmiany tolerancji wymiarów urządzeń. Dane określone  w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Zamawiający ustalił  granice tolerancji wymiarów poszczególnych oferowanych przez Oferentów  urządzeń  w stosunku do dokumentacji zapytania ofertowego oraz  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Elementów Siłowni Plenerowej, Strefy Relaksu w ramach Programu OSA - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jakubów jako przedział +/-10%.  Oferty, w których granice tolerancji wymiarów poszczególnych oferowanych przez Oferentów  urządzeń przekroczą  margines tolerancji +/-10% będą podlegały odrzuceniu. Zniesienie tolerancji wymiarów urządzeń fitness bądź dopuszczenie większej granicy tolerancji niż +/- 10% spowoduje, że proponowane urządzenia swoimi wymiarami nie będą spełniały wymogów określonych przez Zamawiającego, zwłaszcza w zakresie parametrów minimalnych. Równoważność polega na zaproponowaniu urządzeń o parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego.

            Zamawiający informuje ponadto, że podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych  i technologicznych Zamawiającego.

 

 

 

 

Wójt Gminy Jakubów

      /-/ Hanna Wocial

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Marta Krusiewicz

tel. 25 757 91 50

 

 

 

 

 

 

Jakubów, dnia 24 marca  2020  roku

 

 

WYJAŚNIENIA NR II TREŚCI  ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA:

„BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU
W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
W JAKUBOWIE”

 

 

            Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły  w nawiązaniu do  zaproszenia do składania ofert w postępowaniu dla zadania: „Budowa elementów siłowni  plenerowej, strefy relaksu w ramach Programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności  w Jakubowie” z dnia 16 marca 2020 roku: 

 

 

Pytanie 1:

 

W związku z tym iż Zamawiający dopuszcza tolerancję na wymiary urządzeń jedynie +/- 10% to wyklucza to z postępowania większość producentów urządzeń, takie odchylenie definiuje się jako błąd produkcyjny, gdyż jest prawie niedostrzegalny przez oko ludzkie. Urządzenie biegacz  o długości 99cm po odjęciu jeszcze wymiarów zewnętrznej ramy daje około 60cm przestrzeni do ćwiczeń co powoduje, że urządzenie dedykowane jest dla dzieci, gdyż żadna osoba dorosła (szczególnie z wagą 120kg) nie jest w stanie swobodnie korzystać z urządzenia. Podobnie jest  z urządzeniem rower, jego wymiary dł. 82cm i wysokość 90cm sugerują, że nie jest on dostosowany do osób dorosłych, gdyż biorąc pod uwagę przeciętny wzrost mężczyzny- 176cm czy kobiety- 162cm to nie ma tam przestrzeni na nogi, nie ma możliwości pedałowania, dlatego  z urządzenia również będą mogli korzystać jedynie dzieci. Bardzo prosimy zatem o ponowne rozpatrzenie dopuszczalnej tolerancji na wymiary.

 

Odpowiedź:

Zamawiający ponownie informuje, że nie dopuszcza zmiany tolerancji wymiarów urządzeń. Zamawiający ustalił  granice tolerancji wymiarów poszczególnych oferowanych przez Oferentów  urządzeń w stosunku do dokumentacji zapytania ofertowego oraz  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Elementów Siłowni Plenerowej, Strefy Relaksu w ramach Programu OSA - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jakubów jako przedział +/-10%.  Oferty, w których granice tolerancji wymiarów poszczególnych oferowanych przez Oferentów  urządzeń przekroczą  margines tolerancji +/-10% będą podlegały odrzuceniu. Dopuszczenie większej granicy tolerancji niż +/- 10% spowoduje, że proponowane urządzenia swoimi wymiarami nie będą spełniały wymogów określonych przez Zamawiającego, zwłaszcza w zakresie parametrów minimalnych.

 

  Wójt Gminy Jakubów

      /-/ Hanna Wocial

 

 

Sprawę prowadzi:

Marta Krusiewicz

tel. 25 757 91 50

 

 

 

 

 

Jakubów, dnia 20 marca  2020  roku

 

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA:

„BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU
W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
W JAKUBOWIE”

 

 

 

            Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły  w nawiązaniu do  zaproszenia do składania ofert w postępowaniu dla zadania: „Budowa elementów siłowni  plenerowej, strefy relaksu w ramach Programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności  w Jakubowie” z dnia 16 marca 2020 roku: 

 

 

Pytanie 1:

 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę kolorystki urządzeń siłowni zewnętrznej z kolor szaro- zielony na kolor szaro-żółty? Zmiana ta nie wpływa na funkcjonalność czy przeznaczenie urządzeń. Zaproponowane przez nas rozwiązanie jest równoważne jeśli chodzi o trwałość oraz estetykę siłowni zewnętrznej. Urządzenia będą dalej spełniać swoje funkcje, a zmiana koloru tylko pozytywniej wpłynie na odbiór wizualny oraz estetyczny przez użytkowników. Ponadto dopuszczenie wyłącznie jednej kolorystyki ogranicza znacznie konkurencyjność.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zmianę kolorystyki urządzeń siłowni zewnętrznej z koloru szaro-zielonego na kolor szaro-żółty.

 

Pytanie 2:

 

Wykonawca informuje iż w wymaganym urządzeniu wyciskanie siedząc + wyciąg górny dla niepełnosprawnych zaproponowane rozwiązanie technologiczne jest niekorzystne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, gdyż korzystanie z niego będzie wymagało pomocy osoby trzeciej, aby przemieścić się na siodełko. W przypadku próby samodzielnego przemieszczenia się osoba niepełnosprawna narażona jest na duże niebezpieczeństwo- ewentualnie poślizgnięcie, przewrócenie wózka, albo nawet kradzież wózka inwalidzkiego jak osoba będzie korzystać z urządzenie i będzie unieruchomiona. Co więcej wymagane urządzenie jest dostosowane również do osób pełnosprawnych przez co te osoby mogą zajmować to urządzenie nie dopuszczając tym samym osób niepełnosprawnych, dla których przewidziane jest tylko jedno urządzenie na owej siłowni. Najlepszym, najwygodniejszym oraz powszechnie stosowanym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych jest urządzenie do którego mogą bezproblemowo podjechać wózkiem i ćwiczyć bez ewentualnego przemieszczania się. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą  o dopuszczenie oferowanych przez producentów siłowni swoich rozwiązań równoważnych, które w żaden sposób nie wpływają na przeznaczenie oraz funkcjonalność urządzenia, a jedynie są lepiej dostosowane technologicznie dla osób niepełnosprawnych.

 

Odpowiedź:

Zaprojektowane urządzenie wyciąg górny + wyciskanie siedząc z założenia ma być  urządzeniem integracyjnym, a więc na tym urządzeniu zgodnie z koncepcją mogą ćwiczyć  zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby pełnosprawne. Rozwiązanie to nie jest  niekorzystne, gdyż pozwala na samodzielne przemieszczenie się osoby na wózku inwalidzkim na siedzisko podpierając się na poręczach, poza tym osoby niepełnosprawne to nie tylko osoby poruszające się na wózkach - to także osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, osoby  niewidome, niesłyszące i po urazach. Rozwiązanie proponowane w pytaniu zapewniające  możliwość podjechania wózkiem do urządzenia i ćwiczenie na nim bez konieczności  przemieszczania się nie jest rozwiązaniem równoważnym, gdyż uniemożliwia korzystanie  z urządzenia przez osoby niepełnosprawne, które nie poruszają się na wózku inwalidzkim, a także przez osoby pełnosprawne, które również mogą korzystać z tego urządzenia. Zamawiający wyjaśnia że takie rozwiązanie nie zostanie dopuszczone, gdyż nie spełnia warunków funkcjonalnych.

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę urządzenia  równoważnego wyciskanie siedząc + wyciąg górny dla niepełnosprawnych, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu funkcjonalnego, technologicznego i wydajnościowego co  w określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję na wymiary urządzeń +/- 20%? Każdy producent ma swoje wymiary, które różnią się nieznacznie w zależności od użytej technologii, mechanizmu działania urządzeń. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone, a dopuszczenie tolerancji +/-10% to  w praktyce nie daje żadnej możliwości manewru, gdyż to wychodzi ok. 6cm tolerancji, a to znacznie ogranicza konkurencyjność.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów +/-20%. Zamawiający ustalił  granice tolerancji wymiarów poszczególnych oferowanych przez Oferentów  urządzeń w stosunku do dokumentacji zapytania ofertowego oraz  Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Elementów Siłowni Plenerowej, Strefy Relaksu w ramach Programu OSA - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jakubów jako przedział +/-10%.  Oferty,  w których granice tolerancji wymiarów poszczególnych oferowanych przez Oferentów  urządzeń przekroczą  margines tolerancji +/-10% będą podlegały odrzuceniu. Dopuszczenie większej granicy tolerancji niż +/- 10% spowoduje, że proponowane urządzenia swoimi wymiarami nie będą spełniały wymogów określonych przez Zamawiającego, zwłaszcza w zakresie parametrów minimalnych. Ponadto równoważność polega na zaproponowaniu urządzeń o parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego.

 

  Wójt Gminy Jakubów

      /-/ Hanna Wocial

 

 

Sprawę prowadzi:

Marta Krusiewicz

tel. 25 757 91 50