Jakubów, dnia  23 marca 2020  roku

IN. 6733.1.2020.MK

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

  

OBWIESZCZNIE

Wójt Gminy Jakubów zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018  r. poz. 2096) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych w sprawie dokumentów, w tym postanowieniach dotyczących uzgodnień projektu decyzji, w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek DINO POLSKA S.A.  działającej przez Pełnomocnika  P. Sebastiana Pełkę, w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN na linię kablową,  przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.  670/1 i 670/2 położonych  w miejscowości Jakubów, gm. Jakubów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy  w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godzinach urzędowania,  w terminie  7 dni od uwidocznienia niniejszego obwieszczenia.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

 

                                                                                                                                     Wójt Gminy Jakubów

                          /-/ Hanna Wocial

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Jakubów gm. Jakubów.