Jakubów, dnia 6 kwietnia 2020  roku

 IN.6733.1.2020.MK

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020  r. poz. 256) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 kwietnia 2020 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN na linię kablową,  przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.  670/1 i 670/2 położonych  w miejscowości Jakubów, gm. Jakubów.

Inwestor – DINO POLSKA S.A.

 

 

 

 

Wójt Gminy Jakubów

    /-/ Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i sołectwa Jakubów.