Jakubów, dnia 13 maja 2020 roku

IN.6220.3.2019.MK

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018  r. poz. 2096) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2019,  poz. 2081), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
na wydobywaniu żwiru i piasku ze złoża GÓRY XIII w granicach działek nr 646, 649 w miejscowości Góry, gm. Jakubów, uzyskano opinie:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią nr WOOŚ-I.4220.1025.2019.MŚ z dnia 14.10.2019 r. stwierdził że dla powyższego przedsięwzięcia  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim opinią sanitarną nr ZN.4510.40.2019 z dnia 08.10.2019 r. stwierdził że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia  inwestycyjnego nie jest wymagane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nie zajął stanowiska w wymaganym  art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018,  poz. 2081)  terminie, co jest równoznaczne z wydaniem  opinii o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Z ww. postanowieniami oraz ze zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 w godzinach urzędowania.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zamknięciem urzędu dla interesantów wszelkie wyjaśnienia w powyższej  sprawie będą udzielane telefonicznie lub po wcześniejszym skierowaniu zapytania drogą e-mail.

 

 

Wójt Gminy Jakubów

                                                  /-/ Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Góry gm. Jakubów.