Jakubów, dnia 29 maja 2020  roku

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

 05-306 Jakubów

 

IN.6220.3.2019.MK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020  r. poz. 256) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w dniu 29 maja 2020 roku, została wydana decyzja środowiskowa  sygn. IN.6220.3.2019.MK, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwiru i piasku ze złoża GÓRY XIII w granicach działek nr 646, 649 w miejscowości Góry, gm. Jakubów.

 

Inwestor : Ryszard Baran TRANS-KOP.

 

 

Z ww. decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów, ul Mińska 15, 05-306 Jakubów w pok. Nr 5 w godzinach urzędowania.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

                       Wójt Gminy Jakubów

/-/ Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Góry.