Wójt Gminy Jakubów, jako Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 10 września 2019 roku o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Jakubów. Powszechny spis rolny odbędzie się od  dnia 1.09.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. Rachmistrze terenowi będą realizować wywiad bezpośredni w terenie od 1.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1)     być pełnoletnim,

2)      zamieszkiwać na terenie Gminy Jakubów,

3)      posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

4)     posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)      nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WARUNKI NABORU RACHMISTRZÓW

1)     Nabór będzie się odbywał na podstawie zgłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2)     Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

3)     Rozpatrywane będą kompletnie wypełnione zgłoszenia , z dołączonym oświadczonym o którym mowa w pkt. 2.

4)     O zakwalifikowaniu się kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

5)     Osoby zakwalifikowane na kandydatów na rachmistrzów  muszą obowiązkowo wziąć udział w szkoleniu (część teoretyczna i praktyczna) .

6)     Szkolenie zostanie zakończone egzaminem, który będzie realizowany za pomocą aplikacji  e/m-lerning.

7)     Wynik egzaminu będzie decydował o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu kandydata na rachmistrza.

8)     Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

9)     Pozytywny wynik egzaminu będzie podstawą do zawarcia umowy z kandydatem na rachmistrza.

10)  W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrze o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

11)  Jeżeli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

 

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

– imienia i nazwiska
– adresu zamieszkania
– telefonu,
– adresu email

2)  oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15
05-306 Jakubów

Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego – powszechny spis rolny w 2020 roku”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje na dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://rolny.spis.gov.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 25 757 91 90

Do pobrania:

- zgłoszenie – nabór kandydatów na rachmistrzów,

- oświadczenie o niekaralności

- informacja RODO