Jakubów, dnia  30 czerwca  2020 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

IN.6733.3.2020.MK 

 

  

OBWIESZCZNIE

 

Wójt Gminy Jakubów zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020  r. poz. 256) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych w sprawie dokumentów, w tym postanowieniach dotyczących uzgodnień projektu decyzji, w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Jakubów w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Moczydła, Aleksandrów, gm. Jakubów, na działce nr ewid. 764 położonej w miejscowości Jakubów, na działkach nr ewid. 367, 349, 214, 368, 369, 340, 341, 342, 343/7, 344, 345/1, położonych miejscowości Moczydła oraz na działkach nr ewid. 515, 133, 185, 512, 487, 488, 517/2, 517/1, 407/1 położonych w miejscowości Aleksandrów,  gmina Jakubów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy  w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godzinach urzędowania,  w terminie 7 dni od uwidocznienia niniejszego obwieszczenia.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

 

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Jakubów

                                                              /-/ Hanna Wocial

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Jakubów, sołectwa Moczydła, Sołectwa Aleksandrów, gm. Jakubów.