Uchwała nr VI/29/99

Rady Gminy w Jakubowie

z dnia 11 lutego 1999r.

wraz z rysunkiem w skali 1:1000

stanowiącym załącznik nr 1 do

uchwały

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 24 poz. 674 z dnia 28 kwietnia 1999 r.