Jakubów, dnia  24 lipca  2020 roku

IN.6733.3.2020.MK

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020  r. poz. 256) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lipca 2020  roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Moczydła, Aleksandrów, gm. Jakubów, na działce nr ewid. 764 położonej w miejscowości Jakubów, na działkach nr ewid. 367, 349, 214, 368, 369, 340, 341, 342, 343/7, 344, 345/1, położonych miejscowości Moczydła oraz na działkach nr ewid. 515, 133, 185, 512, 487, 488, 517/2, 517/1, 407/1 położonych w miejscowości Aleksandrów,  gmina Jakubów.

Inwestor – Gmina Jakubów.

 

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godzinach urzędowania.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

 

Zastępca Wójta Gminy Jakubów

                                                                                                          (-) Bogusław Dziedzic

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Jakubów, sołectwa Moczydła, Sołectwa Aleksandrów, gm. Jakubów.