Jakubów, dnia   28 lipca 2020  roku

IN.6733.4.2020.MK

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293) zawiadamiam, że  w dniu 23 lipca 2020 zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  PGE DYSTRYBUCJA S.A. działającej przez Pełnomocnika OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba, w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz złącza kablowego SN,  przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.  672/1  położonej   w miejscowości Wiśniew, gm. Jakubów. 

Organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków  w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

                                                            Zastępca Wójta Gminy Jakubów

                                                                            /-/  Bogusław Dziedzic

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Wiśniew,  gm. Jakubów.