Jakubów, dnia   28 lipca 2020  roku

IN.6733.5.2020.MK

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 23 lipca 2020 zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  PGE DYSTRYBUCJA S.A. działającej przez Pełnomocnika OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba, w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, złączy kablowych SN oraz słupów linii napowietrznej SN,  przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.  672/2  położonej   w miejscowości Wiśniew, gm. Jakubów. 

Organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków  w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

                                                             Zastępca Wójta Gminy Jakubów

                                                                            /-/  Bogusław Dziedzic

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Wiśniew,  gm. Jakubów.