Jakubów, dnia 27 sierpnia 2020 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.1.2020.AC

 

O B W I  E  S Z C Z E N I E 

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020  r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1, pkt.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej ustawą ooś (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.) że w dniu 
19 sierpnia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:  Ryszarda Barana Trans-Kop o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie piasku i żwiru ze złoża GÓRY XXI”. 

Organem  właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2, w związku art. 63 ustawy ooś organami biorącymi udział postępowaniu, właściwymi do wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.

Wniosek inwestora został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w Urzędzie Gminy Jakubów.

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 10 to w oparciu o art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się art. 49 kpa. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

.

 

 

 

     Zastępca Wójta Gminy Jakubów

          /-/ Bogusław Dziedzic

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowościach: Góry, Aleksandrów.