Jakubów, dnia   9 września 2020  roku

IN.6733.4.2020.MK

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

  

OBWIESZCZNIE

Wójt Gminy Jakubów zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020  r. poz. 256) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych w sprawie dokumentów, w tym postanowieniach dotyczących uzgodnień projektu decyzji, w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. działającej przez Pełnomocnika OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba, w sprawie decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz złącza kablowego SN,  przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.  672/1  położonej   w miejscowości Wiśniew, gm. Jakubów.

 Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godzinach urzędowania,  w terminie 7 dni od uwidocznienia niniejszego obwieszczenia.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

 

                                                                                                                                                           Wójt Gminy Jakubów

                                                    /-/ Hanna Wocial

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Wiśniew, gm. Jakubów.