Jakubów, dnia   9 września 2020  roku

IN.6733.5.2020.MK

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

  

OBWIESZCZNIE

Wójt Gminy Jakubów zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020  r. poz. 256) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamia o możliwości zapoznania się  i wypowiedzenia, co do zebranych w sprawie dokumentów, w tym postanowieniach dotyczących uzgodnień projektu decyzji, w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. działającej przez Pełnomocnika OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba, w sprawie decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, złączy kablowych SN oraz słupów linii napowietrznej SN,  przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.  672/2  położonej   w miejscowości Wiśniew, gm. Jakubów.

  Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy  w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godzinach urzędowania,  w terminie 7 dni od uwidocznienia niniejszego obwieszczenia.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

 

                                                                                                                                                           Wójt Gminy Jakubów

                                                  /-/ Hanna Wocial

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Wiśniew, gm. Jakubów.