Jakubów, dnia   16 września  2020  roku

IN.6733.7.2020.MK

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293) zawiadamiam, że
w dniu 15 września 2020 zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  PGE DYSTRYBUCJA S.A. działającej przez Pełnomocnika Arkadiusza Waszczaka, w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą napowietrznych stacji transformatorowych na kontenerowe stacje transformatorowe,  przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 137, 42, 44, 47, 361, 152, 202/2, 209, 61, 5, 260, 259, położonych   w miejscowości Ludwinów oraz na działkach nr ewid. 51/2, 78  położonych w miejscowości Mistów, gm. Jakubów. 

Organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków  w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

                                                                                Wójt Gminy Jakubów

                                                                                    /-/  Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Ludwinów, sołectwa Mistów, gm. Jakubów.