Jakubów, dnia   25 września 2020  roku

IN.6733.4.2020.MK

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020  r. poz. 256) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 września 2020  roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz złącza kablowego SN,  przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.  672/1  położonej   w miejscowości Wiśniew, gm. Jakubów.

Inwestor – PGE DYSTRYBUCJA S.A. działająca przez Pełnomocnika OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba.

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5,  w godzinach urzędowania.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Jakubów

                                                                                                          (-) Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Wiśniew, gm. Jakubów.