Jakubów, dnia   25 września 2020  roku

IN.6733.5.2020.MK

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020  r. poz. 256) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 września 2020  roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, złączy kablowych SN oraz słupów linii napowietrznej SN,  przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.  672/2  położonej  
w miejscowości Wiśniew, gm. Jakubów.  

Inwestor – PGE DYSTRYBUCJA S.A. działająca przez Pełnomocnika OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba.

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godzinach urzędowania.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Jakubów

                                                                                                          (-) Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Wiśniew, gm. Jakubów.