Na podstawie art.11, 12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282, z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).

 1. Nazwa i adres jednostki

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie
  Mistów, ul. Szkolna 3, 05-306 Jakubów
  tel.: 25 757 91 31
  adres e-mail: spmistow36@jakubow.pl

 2. Nazwa stanowiska: ds. sekretariatu i organizacyjno-gospodarczych

 3. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

 5. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie, Mistów, ul. Szkolna 3, 05-306 Jakubów

 6. Informacja o warunkach pracy:

 1. stanowisko zlokalizowane jest w Siedzibie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie, na parterze. Budynek dwukondygnacyjny bez windy, praca odbywa się w systemie jednozmianowym;

 2. praca administracyjno–biurowa przy monitorze ekranowym;

 3. użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp.);

 4. oświetlenie naturalne i sztuczne;

 5. obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych : wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.

 2. Wymagane wykształcenie: wyższe

 3. Wymagania:

 1. warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność (prawomocnym wyrokiem) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu sekretariatu,

 • biegła umiejętność obsługi komputera – (m.in. Word, Excel, PowerPoint, Internet, poczta elektroniczna)

 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • nieposzlakowana opinia.

 1. wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość ustaw – Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, bhp. p.poż;

 • znajomość programów SIO, SIOE, Vulcan,

 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

 • znajomość przepisów dotyczących archiwizowania wytworzonej dokumentacji,

 • znajomość przepisów dot. prowadzenia akt osobowych pracowników,

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, operatywność, rzetelność i dokładność, umiejętność zarządzania czasem,

 • umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,

 • umiejętność kontaktowania się z dziećmi, rodzicami i innymi klientami szkoły.

 1. Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • prowadzenie kancelarii i sekretariatu szkoły,

 • prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Prawa oświatowego, Karty nauczyciela

i innych związanych z funkcjonowaniem szkoły,

 • załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,

 • prowadzenie Ksiąg ewidencji,

 • sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, SIOE,

 • prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły,

 • prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

 • prowadzenie spraw uczniowskich i nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych,

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły,

 • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

 • bieżąca obsługa poczty: tradycyjnej i elektronicznej oraz łącznic telefonicznych,

 • wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,

 • samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,

 • dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,

 • archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w szkole,

 • prowadzenie archiwum zakładowego,

 • obsługa klientów szkoły,

 • gotowość podjęcia zatrudnienia z dniem 1.01.2021 r.

 1. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny;

 2. kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 3. kopię świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje i certyfikaty;

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;

 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku;

 8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

 9. dane kontaktowe - adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail;

 10. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a).

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

12. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko ds. sekretariatu i organizacyjno-gospodarczych", w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2020r., do godz. 14.00 w siedzibie szkoły lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie, Mistów, ul. Szkolna 3, 05-306 Jakubów (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby szkoły). Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo przez biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.

13. Ważne informacje dodatkowe:

 1. O terminach postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

 1. aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

 2. oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

 1. Osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zatrudniona na okres 6 miesięcy i skierowana do odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów, www.bip.jakubow.pl oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 3. Szkoła nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończeniu rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Dyrektor Szkoły
/-/ Lidia Domańska