Jakubów, dnia  1 grudnia  2020  roku

IN.6733.10.2020.MK

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 27 listopada  2020 zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  Gminy Jakubów działającej przez Pełnomocnika  P. Jerzego Gałązkę, w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV – linia napowietrzna oświetlenia ulicznego drogi powiatowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 165, 160/2, 159, 154, 153, 148, 147, 366, 189, 190, 191, 192/1, 192/4, 192/5  położonych w miejscowości Moczydła, gm. Jakubów. 

Organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów  w godzinach urzędowania.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zamknięciem urzędu dla interesantów wszelkie wyjaśnienia w powyższej  sprawie będą udzielane telefonicznie lub po wcześniejszym skierowaniu zapytania drogą e-mail.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

          

                                                                                Wójt Gminy Jakubów

                                                                                    /-/  Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie, sołectwa Moczydła, gm. Jakubów.