dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

I.                 Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, NIP 822 21 46 582

www.jakubow.pl, e-mail: sekretariat@jakubow.pl, tel./fax 25 757 91 90

II.               Opis przedmiotu zamówienia:

 

Remont tynków w pomieszczeniu socjalno-magazynowym w remizie OSP Wiśniew (Wiśniew 77, 05-306 Jakubów).

OPIS PRAC: tynkowanie, malowanie pomieszczenia socjalno-magazynowego   o powierzchni użytkowej 12m2 .

Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje np. dokonał wizji lokalnej  w terenie, które mogą być konieczne do  przygotowania oferty.

 

III.             Termin wykonania zamówienia

Do 18 grudnia 2020 roku.

 

IV.             Warunki udziału

Oferta przeznaczona jest dla wykonawców, którzy dysponują osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia.

 

V.               Kryterium wyboru ofert

Najniższa oferowana cena brutto.

 

VI.             Warunki płatności

Przelew na konto w terminie 14 dni od daty złożenia faktury.

 

VII.           Forma złożenia oferty

1.     Ofertę na załączonym formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, w terminie do dnia  15 października 2020 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty lub innego operatora.

2.      Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3.     Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

 

 

VIII.         Informacje dotyczące wyboru oferty.

1.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jakubów w dniu 16 października 2020 roku.

2.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego zapytania ofertowego.

3.     Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielenia informacji  i wyjaśnień odnośnie niniejszego postępowania ofertowego jest P. Agnieszka Gogol tel. (25) 757 91 90, e-mail: a.gogol@jakubow.pl, w godzinach pracy tut. Urzędu: 800 -1600.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.