Na podstawie art.11, 12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282, z późn.zm.)  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).

1.  Nazwa i adres jednostki

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie
Mistów, ul. Szkolna 3, 05-306 Jakubów
tel.: 25 757 91 31
adres e-mail: spmistow36@jakubow.pl

2.   Nazwa stanowiska: ds. sekretariatu i organizacyjno-gospodarczych

3. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

4.   Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

5. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie, Mistów, ul. Szkolna 3, 05-306 Jakubów

6. Informacja o warunkach pracy:

1)    stanowisko zlokalizowane jest w Siedzibie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie, na parterze. Budynek dwukondygnacyjny bez windy, praca odbywa się w systemie jednozmianowym;

2)    praca administracyjno–biurowa przy monitorze ekranowym;

3)    użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp.);

4)    oświetlenie naturalne i sztuczne;

5)    obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych : wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.

8. Wymagane wykształcenie: wyższe

9.   Wymagania:

a.  warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

·      obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

·     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·     niekaralność (prawomocnym wyrokiem) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·      doświadczenie zawodowe w prowadzeniu sekretariatu,

·      biegła umiejętność obsługi komputera – (m.in. Word, Excel, PowerPoint, Internet, poczta elektroniczna)

·      znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

·      brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,

·     wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

·     nieposzlakowana opinia.

b.   wymagania dodatkowe:

·       dobra znajomość ustaw – Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, bhp. p.poż;

·       znajomość programów SIO, SIOE, Vulcan,

·       znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

·       znajomość przepisów dotyczących archiwizowania wytworzonej dokumentacji,

·       znajomość przepisów dot. prowadzenia akt osobowych pracowników,

·      umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

·       umiejętność pracy w zespole,

·       kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, operatywność, rzetelność i dokładność, umiejętność zarządzania czasem,

·       umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,

·       umiejętność kontaktowania się z dziećmi, rodzicami i innymi klientami szkoły.

10.        Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

·      prowadzenie kancelarii i sekretariatu szkoły,

·      prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Prawa oświatowego, Karty nauczyciela

i innych związanych z funkcjonowaniem szkoły,

·      załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,

·      prowadzenie Ksiąg ewidencji,

·      sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, SIOE,

·      prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły,

·      prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

·      prowadzenie spraw uczniowskich i nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych,

·      prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły,

·      zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

·      bieżąca obsługa poczty: tradycyjnej i elektronicznej oraz łącznic telefonicznych,

·      wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,

·      samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,

·      dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,

·      archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w szkole,

·      prowadzenie archiwum zakładowego,

·      obsługa klientów szkoły,

·      gotowość podjęcia zatrudnienia z dniem 1.01.2021 r.

11.        Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)   CV i list motywacyjny;

2)    kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)    kopię świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;

4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje i certyfikaty;

5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego  i umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku;

8)    oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

9)    dane kontaktowe - adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail;

10)  kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydat zamierza skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art.13a).

 Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

12. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór  na stanowisko ds. sekretariatu i organizacyjno-gospodarczych", w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2020r., do godz. 14.00  w siedzibie szkoły lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II   w Mistowie, Mistów, ul. Szkolna 3,  05-306 Jakubów (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby szkoły). Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo przez biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.

13. Ważne informacje dodatkowe:

1)    O terminach postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2)    Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

a)    aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

b)    oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

3)    Osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zatrudniona na okres 6 miesięcy i skierowana do odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

4)    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów, www.bip.jakubow.pl oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

5)    Szkoła nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończeniu rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

6)    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

Dyrektor Szkoły
/-/ Lidia Domańska