I.  Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Gminny Żłobek w Jędrzejowie Nowym, Jędrzejów Nowy 30, 05-306 Jakubów

 

II. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego:

Dyrektor Gminnego Żłobka w Jędrzejowie Nowym

Wymiar czasu pracy: 1 etat (z podziałem: 1/2 etatu – obowiązki dyrektora Żłobka, 1/2 etatu – obowiązki opiekuna w Żłobku)
Data zatrudnienia: 1 maja 2021 r.

Miejsce pracy: Gminny Żłobek w Jędrzejowie Nowym

Praca przy komputerze do 4 godzin dziennie,

Praca wymagająca kontaktów służbowych z klientami,

 

III. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku:

1. Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi,  (preferowane kwalifikacje: nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego), 

2. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Kandydat nie może figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
5. Kandydat nie był karany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona oraz ograniczona.
7. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
8. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem.
9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
10. Stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora żłobka.

 

 

 

 

 

IV. Wymagania dodatkowe:

1.Znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przepisów z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Pracy.
3. Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

4. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
5. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych.
6. Odporność emocjonalna i samokontrola.
7. Gotowość do stałego samodoskonalenia.
8. Odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista.

9. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności instytucji.

10. Posiadanie orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.

V.  Zakres obowiązków:

1.      Organizacja pracy i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Żłobka,

2.      Kierowanie bieżącą działalnością Żłobka  oraz reprezentowanie go na zewnątrz w tym: reprezentowanie jednostki przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Żłobka 

3.      Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników

4.      Współdziałanie w prowadzeniu procesu rekrutacji kadry oraz dzieci.

5.      Wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy zgodnie z Kodeksem Pracy i przepisami szczególnymi dotyczącymi kierowanej jednostki organizacyjnej.

6.      Pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

7.      Zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej                               z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

8.      Organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami dla dzieci.

9.      Zarządzanie mieniem Żłobka z zachowaniem szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i zapewnienia jego ochrony.

10.   Zawierania umów cywilno-prawnych niezbędnych do realizacji zadań kierowanej jednostki organizacyjnej i podejmowania zobowiązań finansowych do wysokości kwot nie przekraczających zapisów ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

11.   Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy.

12.   Sporządzanie planu finansowego jednostki.

13.   Przygotowywanie projektów Uchwał i Zarządzeń dotyczących zadań realizowanych przez Żłobek wymaganych przepisami oraz sporządzanie przepisów wewnętrznych regulujących pracę jednostki.

14.   Przygotowanie i składanie informacji, sprawozdań dotyczących funkcjonowania Żłobka, w tym składanie Radzie Gminy sprawozdania z działalności Żłobka i przedstawianie potrzeb.

15.   Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

16.   Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

17.   Realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw.

18.   Nadzór nad informacjami przekazywanymi na stronę BIP i stronę internetową Żłobka informacji, których publikacja wynika z obowiązujących przepisów prawa.

19.   sprawowanie funkcji opiekuna dzieci uczęszczających do żłobka w wymiarze 1/2 etatu wg zasad określonych w regulaminie organizacyjnym żłobka.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) CV zawierające dokładny przebieg pracy zawodowej, informacje o stażu pracy.

2) List motywacyjny.

3) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Żłobka w Jędrzejowie Nowym.

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w pracy z dziećmi:

a)  świadectwa pracy,

b) zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia - w przypadku pozostawania                           w stosunku pracy.

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

6) Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń (jeżeli posiada).

7) Referencje (jeżeli posiada).

8) Kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru).

9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych.

11) Oświadczenie, o braku orzeczenia sądu o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej.

12) Oświadczenie dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

13) Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

14) Rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi w formie oświadczenia.

15) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych                      z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17.12.2004 r.                o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

16) Oświadczenie, że kandydat nie figuruje w danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

17) Oświadczenie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

18) Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe

19) Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie                                                        z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych przez  Wójta Gminy Jakubów wykonującego swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Jakubów zlokalizowanego przy ul. Mińskiej 15  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Jędrzejowie Nowym.

Wszelkie kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, a oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV, List motywacyjny, Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Żłobka w Jędrzejowie Nowym potwierdzone własnoręcznym podpisem przez kandydata.

 

VII. Termin i miejsce złożenia oferty o przystąpienie do konkursu:

1.     Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym)
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Jędrzejowie Nowym                         w terminie do
29 marca 2021 roku, na adres Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

2.     Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu lub bez komplety wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.    Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną o ich terminie.

4.    Na każdym etapie prowadzonego naboru zastrzega się możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.

5.     Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.

6.     Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

a)   aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

b)   oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

7.     Osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zatrudniona na okres 6 miesięcy i skierowana do odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

8.     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów, www.bip.jakubow.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

9.     Urząd nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończeniu rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

 

 

Wójt

                                                                                                                                      /-/ Hanna Wocial