1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Jakubów
 2. Określenie stanowiska: stanowisko ds. księgowości budżetowej
 3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Termin rozpoczęcia pracy - 1 kwietnia 2021 r.

 

1.               Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślone przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracja,
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. doświadczenie zawodowe wykazujące umiejętności z zakresu księgowości budżetowej,
 9. biegła obsługa komputera, w szczególności aplikacji księgowych wykorzystywanych
  w pracy tj. Vulcan Płace i Sigma, Płatnik, SIO, a także pakietu MS Office,
  w szczególności aplikacji Excel, Word oraz umiejętności posługiwania się technikami internetowymi, obsługa urządzeń biurowych.

 

2.               Wymagania dodatkowe:

1.     predyspozycje osobowościowe:

a)     obowiązkowość, systematyczność, dokładność i umiejętność analitycznego myślenia,

b)     wysoka kultura osobista,

c)     umiejętność pracy w zespole,

d)     znajomość zagadnień dotyczących księgowości budżetowej, klasyfikacji budżetowej,

e)     znajomość przepisów w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, klasyfikacji budżetowej,  dochodów jednostek samorządu terytorialnego, podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawy samorządzie gminnym,  ustawy o ZFŚŚ, o finansowaniu ustawy i Karty nauczyciela i aktów wykonawczych, instrukcji kancelaryjnej.

 

3.               Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) Obsługa pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oświaty, urzędu gminy
 i gminnej biblioteki publicznej w zakresie:

a) naliczanie oraz sporządzanie list płac wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, wynagrodzeń chorobowych,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

c) przygotowywanie przelewów z list płac i potrąceń z płac, 

d) sporządzanie list płac z umów zlecenie i umów o dzieło,  

e) dokonywanie potrąceń ustawowych z wynagrodzeń pracowników oraz wg złożonych indywidualnych deklaracji o potrąceniach,

f) sporządzanie Rp-7,

 

g) zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

h)prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników oświaty,

i) dokonywanie rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, PEFRON oraz sporządzanie deklaracji,

j)  dokonywanie naliczeń podatku od wynagrodzeń i rozliczeń z Urzędem Skarbowym,

k) sporządzanie rocznych deklaracji z podatku od osób fizycznych i prawnych,

l)  sporządzanie sprawozdań Z-03, Z-06 i innych wskazanych w drodze losowania,

m) sporządzanie zaświadczeń płatnika składek ZUS Z-3, ZUS 3a, ZUS Z-15,

n)  sporządzanie sprawozdania rocznego ze średnich wynagrodzeń nauczycieli,

o)  wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,

p)  wystawianie not obciążeniowych z wynagrodzeń,

q)  comiesięczne prowadzenie ewidencji udzielonych świadczeń z ZFŚS dla pracowników
 i emerytowanych pracowników oświaty,

r)    naliczanie odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej, sporządzanie preliminarza wydatków oraz prowadzenie ewidencji wypłat dla każdego uprawnionego;

s)   sporządzanie zestawień naliczonych wynagrodzeń i składek wg podziałek klasyfikacji budżetowej do ewidencji księgowej;

t)    prowadzenie spraw związanych z potrącaniem i rozliczaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

2)   Sporządzanie sprawozdań płacowych dla potrzeb SIO;

3)   przygotowywanie danych do informacji i sprawozdań z wykonania budżetu gminy;

4)   udział w opracowaniu projektu budżetu, budżetu właściwego oraz projektów uchwał na Sesje Rady Gminy;

5)   naliczanie prowizji od inkasa podatków i opłat za wodę i ścieki.

6)    

Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku:

Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Jakubów. Bezpieczne warunki pracy. Budynek piętrowy, w tym wszystkie pomieszczenia biurowe na piętrze, brak windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, obsługa komputera.

 

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jakubów w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie w naborze nie przekroczył 6%.

 

6.         Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)    CV i list motywacyjny;

2)     kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)     kopię świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;

4)     kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz
o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje i certyfikaty;

5)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;

7)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku;

8)     oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

9)     dane kontaktowe - adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail;

10)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydat zamierza skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art.13a);

11)  inne dokumenty.

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2021 r., do godz. 12.00  (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy) w siedzibie urzędu lub na adres: Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15,  05-306 Jakubów.

Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.

 

Ważne informacje dodatkowe:

1)   O terminach postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2)     Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

a)      aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

b)      oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji   Publicznej Urzędu Gminy Jakubów, www.bip.jakubow.pl oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

7)   Urząd nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończeniu rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w urzędzie przez okres                         3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

8)   Wójt Gminy Jakubów zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego
w każdym czasie bez podania przyczyny.

                                                                    

                                                                                                      Wójt Gminy Jakubów

                                                                                                          /-/ Hanna Wocial