1.   Nazwa i adres jednostki

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym, Jędrzejów Nowy 30, 05-306 Jakubów tel.: 25 757 98 70

adres e-mail: spjedrzejow@jakubow.pl

2.    Nazwa stanowiska: sekretarz szkoły

3.  Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu

4.    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,

5.   Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym, Jędrzejów Nowy 30, 05 -306 Jakubów

6.  Informacja o warunkach pracy:

1)     stanowisko zlokalizowane jest w Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym, Jędrzejów Nowy 30, 05 -306 Jakubów, na parterze bez windy. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym;

2)     praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym;

3)     użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.);

4)     oświetlenie naturalne i sztuczne;

5)     obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

7.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.

8.  Wymagane wykształcenie:  średnie a preferowane wyższe

9.    Wymagania:

a.    warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

        obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

        niekaralność (prawomocnym wyrokiem) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        doświadczenie zawodowe w prowadzeniu sekretariatu,

       biegła umiejętność obsługi komputera - (m.in. Word, Excel, PowerPoint, Internet, poczta elektroniczna)

        znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

       brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,

       wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

        nieposzlakowana opinia.

b.    wymagania dodatkowe:

         znajomość ustaw - Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego,

o  pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, bhp. ppoż;

        znajomość programów SIO, SIOEO, Vulcan,

        znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

        znajomość przepisów dotyczących archiwizowania wytworzonej dokumentacji,

        znajomość przepisów dot. prowadzenia akt osobowych pracowników,

       umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

        umiejętność pracy w zespole,

        kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, operatywność, rzetelność i dokładność, umiejętność zarządzania czasem,

       umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,

       umiejętność kontaktowania się z dziećmi, rodzicami i innymi klientami szkoły.

10.           Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

        prowadzenie kancelarii i sekretariatu szkoły,

        prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Prawa oświatowego, Karty nauczyciela i innych związanych z funkcjonowaniem szkoły,

        załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,

        prowadzenie Ksiąg ewidencji,

        sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, SIOEO,

        prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno - wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły,

        prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

        prowadzenie spraw uczniowskich i nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie ochrony danych osobowych,

        prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły,

        zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

       bieżąca obsługa poczty: tradycyjnej i elektronicznej oraz łącznic telefonicznych,

       wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,

        samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,

        dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,

        archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w szkole,

        prowadzenie archiwum zakładowego,

        obsługa klientów szkoły,

        gotowość podjęcia zatrudnienia z dniem 1.09.2021 r.

11.           Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    CV i list motywacyjny;

2)   kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)   kopię świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;

4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje i certyfikaty;

5)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;

7)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku;

8)     oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

9)     dane kontaktowe - adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail;

10)     kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a).

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

12.   Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły”, w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2021r., do godz. 14.00 w siedzibie szkoły lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Jędrzejowie Nowym, Jędrzejów Nowy 30, 05 -306 Jakubów (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby szkoły). Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo przez biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.

13.   Ważne informacje dodatkowe:

1)     O terminach postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2)     Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

a)    aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

b)    oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

3)     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów, www.bip.jakubow.pl oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

4)     Szkoła nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończeniu rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

5)     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                       /-/ Edyta Karczewska-Brzost