1. Nazwa i adres jednostki

  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym

  Jędrzejów Nowy 30, 05-306 Jakubów

  tel. 257579870

 2. Nazwa stanowiska: intendent

 3. Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu

 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę, na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 5. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym, 05-306 Jakubów

 6. Informacja o warunkach pracy:

 1. stanowisko zlokalizowane jest w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym, na parterze bez windy. Praca w systemie jednozmianowym;

 2. praca administracyjno – biurowa przy monitorze ekranowym;

 3. użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp.);

 4. oświetlenie naturalne i sztuczne;

 5. obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych : wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. . Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.

 2. Wymagane wykształcenie: co najmniej średnie, najlepiej o profilu gastronomicznym lub ekonomicznym,

 3. Wymagania:

 1. warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność (prawomocnym wyrokiem) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

 • biegła umiejętność obsługi komputera – (m.in. Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna,),

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • nieposzlakowana opinia,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

 1. wymagania dodatkowe:

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku :

 • zaopatrywanie stołówki szkolnej w potrzebne artykuły żywieniowe z zachowaniem przepisów prawa o zamówieniach publicznych i wewnętrznych uregulowań w tym zakresie,

 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych w obszarze żywienia,

 • kontrola wydatków w zakresie ustalonych progów zamówienia,

 • sprawdzenie zgodności zakupu z fakturą,

 • opisywanie faktur żywieniowych zgodnie z przyjętymi procedurami,

 • kontrola jakości przyjmowanego towaru,

 • uzgadnianie sald z księgowością dwa razy w roku (na koniec czerwca i grudnia),

 • opracowywanie sprawozdań z pracy pionu żywieniowego, zestawień na potrzeby dyrektora, księgowości urzędu gminy i instytucji zewnętrznych, a także wynikających z odrębnych przepisów dotyczących pracy stołówki szkolnej,

 • racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

 • planowanie w porozumieniu z kucharzem, jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami kalorycznością i zasadami zdrowego żywienia dla dzieci żłobka, oddziałów przedszkolnych oraz dzieci szkół w Jędrzejowie Nowym, Mistowie i Wiśniewie,

 • prowadzenie rejestru jadłospisów i faktur żywieniowych,

 • wydawanie do kuchni artykułów żywnościowych za potwierdzeniem kucharza,

 • wyliczenie, przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,

 • prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,

 • utrzymanie czystości magazynów żywieniowych, w tym utrzymanie porządku i wymogów sanitarnych magazynów żywieniowych,

 • prowadzenie kartotek i raportów żywieniowych, z rozliczeniem ceny wydawanych posiłków,

 • uzgadnianie sald z działem księgowości,

 • przyjmowanie wpłat za wyżywienie od uczniów SP Jędrzejów Nowy,

 • dbanie o terminowe cechowanie wag,

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni: przygotowywaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCP,

 • ewidencjonowanie systemu HACCP,

 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i wyposażenie,

 • przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,

 • uczestniczenie w kasacji i spisach za natury,

 • przestrzeganie dyscypliny pracy i wszelkich przepisów obowiązujących w szkole.

 • gotowość podjęcia zatrudnienia z dniem 1.09.2021 r.

 1. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny;

 2. kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 3. kopię świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje i certyfikaty;

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;

 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku;

 8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

 9. dane kontaktowe - adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail;

 10. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a).

 11. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi RODO – informacja RODO znajduje się
  w załączniku.

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko intendenta” w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2021., do godz. 14.00 w siedzibie szkoły lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana brzechwy w Jędrzejowie Nowym, Jędrzejów Nowy 30, 05-306 Jakubów (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby szkoły). Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo przez biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.

12. Ważne informacje dodatkowe:

  1. O terminach postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  2. Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

  1. aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

  2. oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

Gminy Jakubów, www.bip.jakubow.pl oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

  1. Szkoła nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończeniu rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

  2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Dyrektor Szkoły

/-/ Edyta Karczewska- Brzost