Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta.

Zastępca Wójta w czasie nieobecności Wójta pełni obowiązki w zakresie przekazanych mu przez Wójta upoważnień.

Wygaśnięcie mandatu Wójta przed końcem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego Zastępcy.

Po upływie kadencji Wójta , Zastępca Wójta pełni swoje obowiązki do chwili objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Wójta.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności

Dla Pana Bogusława Dziedzica

Zatrudnionego na stanowisku: Zastępca Wójta – 1 etatu


Podległość służbowa

Przełożonym wszystkich pracowników Urzędu jest Wójt Gminy, który ma prawo wydawać polecenia służbowe każdemu pracownikowi Urzędu.

Pana bezpośrednim przełożonym jest Wójt.


 1. Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu pracy:

1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.


 1. Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy:

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


IV. Zakres obowiązków pracownika samorządowego:

 1. Przestrzeganie obowiązków określonych w:

 1. ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

 2. w sprawach nie unormowanych w ww. ustawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących,

 3. w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jakubów,

 4. w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Jakubów.


V. Zadania wspólne pracowników Urzędu.

 1. Do wspólnych zadań pracowników ze względu na rodzaj prowadzonych spraw należy w szczególności:

 1. posiadanie odpowiednich kwalifikacji i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego i przepisów gminnych, jak również w niezbędnym zakresie prawa cywilnego i karnego oraz finansowego;

 2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;

 3. zapewnienie prawidłowego elektronicznego obiegu dokumentów;

 4. właściwe przechowywanie i zabezpieczenia dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną oraz przekazywanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku do archiwum zakładowego;

 5. przygotowywanie zagadnień, projektów dokumentów, projektów uchwał na posiedzenia rady gminy oraz zarządzeń wójta i nadawanie biegu ich realizacji;

 6. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji;

 7. umiejętność właściwego kontaktowania się z mieszkańcami oraz administracją samorządową i rządową;

 8. współpraca podczas rozpatrywania skarg i wniosków według właściwości;

 9. organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz ochrony danych osobowych;

 10. przygotowywanie umów, wniosków i dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;

 11. opracowywanie i wykonywanie zaproszeń, dyplomów i listów gratulacyjnych w ramach zadań referatu;

 12. przygotowywanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu sprawozdawczości;

 13. przygotowywanie ocen, analiz, informacji na użytek wójta i organów gminy;

 14. zapewnienie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w czasie pokoju oraz zadań mających na celu ochronę ludności i mienia przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań wojennych, klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;

 15. szczególna dbałość o mienie gminy, polegająca na ścisłym przestrzeganiu zasad gospodarności, celowości podejmowanych działań oraz staranności w przygotowaniu decyzji;

 16. prowadzenie archiwum dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i potrzebami;

 17. realizowanie zadań gminy w zakresie zamówień publicznych;

 18. przygotowywanie projektów: uchwał, zarządzeń, umów zleceń i umów o dzieło oraz ich realizacja w zakresie zadań prowadzonych przez referat,

 19. wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu,

 20. pomoc radzie, właściwym rzeczowym komisjom rady w wykonywaniu zadań,

 21. współdziałanie ze skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy,

 22. współdziałanie z sekretarzem gminy w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego referatu czy stanowiska.


 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych na poszczególnych stanowiskach pracy:

 1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

2) rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

 1. Każdy pracownik prowadzi teczkę organizacyjną stanowiska pracy, która powinna zawierać:

 1. wykaz jednostek, z którymi współpracuje pracownik wykonując swoje zadania,

 2. zakres czynności stanowiska pracy (wyciąg z regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy),

 3. skorowidz (wykaz) i zbiór przepisów obowiązujących na danym stanowisku pracy,

 4. wykaz teczek rzeczowych prowadzonych na danym stanowisku pracy (numery i ich tytuły oraz kategorie archiwalne zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt),

 5. wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych na danym stanowisku pracy,

 6. upoważnienia i pełnomocnictwa Wójta Gminy do załatwiania określonych spraw i podejmowania określonych decyzji administracyjnych w Jego imieniu.


 1. Zakres obowiązków i czynności na stanowisku pracy:

 1. Zastępca wójta wykonuje zadania powierzone mu przez wójta.

 2. Zastępca wójta w czasie nieobecności wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków z powodów określonych w art. 29g ustawy o samorządzie gminnym sprawuje w zastępstwie funkcję wójta w zakresie udzielonych mu przez wójta pełnomocnictw lub upoważnień.

 3. Zastępca wójta dba o sprawne i prawidłowe załatwianie spraw interesantów.

 4. Na podstawie udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa Zastępca Wójta może sprawować funkcje kierownika administracyjnego urzędu gminy.

 5. Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach administracyjnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta.

 6. Bierze udział w komisjach przetargowych oraz pozyskiwanie środków unijnych i krajowych na zadania inwestycyjne.

 7. Wykonywanie innych zadań na polecenie i z upoważnienia wójta.

 8. Wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta niezastrzeżonych ustawą o pracownikach samorządowych dla przewodniczącego rady gminy i rady gminy przez pracownika upoważnionego w razie nieobecności sekretarza;


VII. Zakres uprawnień:

 1. Uprawnienia pracownika samorządowego regulują przepisy prawa pracy, a w szczególności:

 1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

 1. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Jakubów,


 1. Zakres odpowiedzialności

Pan Bogusław Dziedzic jest odpowiedzialny za:

 1. Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w niniejszym zakresie

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

 1. Wnikliwe i terminowe rozpatrywanie wniosków, skarg i innych sygnałów od społeczeństw

oraz prawidłowe załatwianie spraw interesantów.

 1. Terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych i innych.

 2. Prawidłowe zabezpieczenie dokumentów na stanowisku pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu.

 3. Prawidłowe zabezpieczenie pieczęci w czasie i po zakończeniu pracy.

 4. Przydzielone wyposażenie należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem i dbać o jego właściwy stan.


Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Modrzejewski
Data wprowadzenia:2005-09-06 00:00:00
Opublikował:Wojciech Modrzejewski
Data publikacji:2005-09-06 00:00:00
Ostatnia zmiana:2019-08-05 09:17:33
Ilość wyświetleń:9985

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij