Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXVll/268/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 11czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 4 listopada 2021 r. do 19 listopada 2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jakubów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

Przeprowadzone konsultacje społeczne miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii i uwag przekazywanego na adres poczty elektronicznej e.klepacka@ j akubow .pl , lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Jakubowie. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były na stronie internetowej Urzędu Gminy Jakubów pod adresem www .jakubow. pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jakubow .pl.

W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga do projektu programu współpracy.

Niniejszy protokół z konsultacji społecznych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.bip .jakubow .pl.

Protokół sporządziła:

Ewa Klepacka