1. Nazwa i adres jednostki

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie (Filia w Jędrzejowie Nowym); Jędrzejów Nowy 30, 05-306 Jakubów tel.: 25 757-95-44

adres e-mail: zsjakubow@gmail.com

 

2. Nazwa stanowiska: sekretarz szkoły/intendent

3. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu sekretarz szkoły/1/2 etatu intendent

4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,

5. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie – Filia w Jędrzejowie Nowym; Jędrzejów Nowy 30; 05 -306 Jakubów

6. Informacja o warunkach pracy:

1) stanowisko zlokalizowane jest w Szkole Podstawowej  im. Orła Białego w Jakubowie – Filia w Jędrzejowie Nowym; Jędrzejów Nowy 30; 05 -306 Jakubów, na parterze bez windy.

Praca odbywa się w systemie jednozmianowym;

2) praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym;

3) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.);

4) oświetlenie naturalne i sztuczne;

5) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie Filia w Jędrzejowie Nowym, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.

 

8. Wymagane wykształcenie: średnie, a preferowane wyższe

9. Wymagania:

a. warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

• obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• niekaralność (prawomocnym wyrokiem) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• doświadczenie zawodowe w prowadzeniu sekretariatu/stołówki szkolnej

• biegła umiejętność obsługi komputera - (m.in. Word, Excel, PowerPoint, Internet, poczta elektroniczna)

• znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

• brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

• nieposzlakowana opinia,

 

• brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

 

 

 

b. wymagania dodatkowe (sekretarz szkoły):

• znajomość ustaw - Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego,

o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, bhp. ppoż;

• znajomość programów SIO, SIOEO, Vulcan,

• znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

• znajomość przepisów dotyczących archiwizowania wytworzonej dokumentacji,

• znajomość przepisów dot. prowadzenia akt osobowych pracowników,

• umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

• umiejętność pracy w zespole,

• kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, operatywność, rzetelność i dokładność, umiejętność zarządzania czasem,

• umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,

• umiejętność kontaktowania się z dziećmi, rodzicami i innymi klientami szkoły.

 

10. Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku sekretarza szkoły:

• prowadzenie kancelarii i sekretariatu szkoły,

• prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Prawa oświatowego, Karty nauczyciela Kodeksu pracy i innych związanych z funkcjonowaniem szkoły,

• załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,

• prowadzenie Ksiąg ewidencji,

• sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, SIOEO,

• prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno - wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły,

• prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

• prowadzenie spraw uczniowskich i nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych,

• prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły,

• zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

• bieżąca obsługa poczty: tradycyjnej i elektronicznej oraz łącznic telefonicznych,

• wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,

• samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,

• dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,

• archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w szkole,

• prowadzenie archiwum zakładowego/składnicy akt osobowych,

• obsługa klientów szkoły,

 

 

 

11. Wymagania dodatkowe (intendent):

• biegła znajomość obowiązujących w stołówce szkolnej, przedszkolnej i żłobkowej norm żywieniowych,

• znajomość norm i systemu HACCP,

• umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

• umiejętność pracy w zespole,

• kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, operatywność, rzetelność i dokładność, umiejętność zarządzania czasem,

12. Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku (intendent):

• zaopatrywanie stołówki szkolnej w potrzebne artykuły żywieniowe z zachowaniem przepisów prawa o zamówieniach publicznych i wewnętrznych uregulowań w tym zakresie,

• prowadzenie rejestru zamówień publicznych w obszarze żywienia,

• kontrola wydatków w zakresie ustalonych progów zamówienia,

• sprawdzenie zgodności zakupu z fakturą,

• opisywanie faktur żywieniowych zgodnie z przyjętymi procedurami,

• kontrola jakości przyjmowanego towaru,

• uzgadnianie sald z księgowością dwa razy w roku (na koniec czerwca i grudnia),

• opracowywanie sprawozdań z pracy pionu żywieniowego, zestawień na potrzeby dyrektora, księgowości urzędu gminy i instytucji zewnętrznych, a także wynikających z odrębnych przepisów dotyczących pracy stołówki szkolnej,

• racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

• planowanie w porozumieniu z kucharzem, jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami kalorycznością i zasadami zdrowego żywienia dla dzieci żłobka, oddziałów przedszkolnych oraz dzieci szkół w Jędrzejowie Nowym, Mistowie i Wiśniewie,

• prowadzenie rejestru jadłospisów i faktur żywieniowych,

• wydawanie do kuchni artykułów żywnościowych za potwierdzeniem kucharza,

• wyliczenie, przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,

• prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,

• utrzymanie czystości magazynów żywieniowych, w tym utrzymanie porządku i wymogów sanitarnych magazynów żywieniowych,

• prowadzenie kartotek i raportów żywieniowych, z rozliczeniem ceny wydawanych posiłków,

• uzgadnianie sald z działem księgowości,

• sporządzanie list należności opłat za wyżywienie od uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie Filia w Jędrzejowie Nowym,

• dbanie o terminowe cechowanie wag,

• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni: przygotowywaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCP,

• ewidencjonowanie systemu HACCP,

• ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i wyposażenie,

• przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,

• uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,

• przestrzeganie dyscypliny pracy i wszelkich przepisów obowiązujących w szkole.

gotowość podjęcia zatrudnienia z dniem 02.01.2022r.

 

 

 

 

13. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1) CV i list motywacyjny;

2) kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kopię świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje i certyfikaty;

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku;

7) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

8) dane kontaktowe - adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail;

9) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi RODO – informacja RODO znajduje się w załączniku.

 

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

 

14. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły/intendenta” w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2021r., do godz. 14:00 w siedzibie szkoły lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie; ul. Szkolna 10; 05-306 Jakubów (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby szkoły). Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo przez biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.

 

15. Ważne informacje dodatkowe:

1) O terminach postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2) Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

a) aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

b) oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów, www.bip.jakubow.pl oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

4) Szkoła nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończeniu rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

5) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie Filia w Jędrzejowie Nowym zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

Informacja

Informuję, że konkurs na w.w. stanowisko został nierozstrzygnięty.

 

Dyrektor Szkoły

/-/ Maria Pruszyńska