1. Wymagania

 1. Wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze (wymagania niezbędne):

 1. Obywatelstwo polskie.*

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Nieposzlakowana opinia.

 4. Osoba kandydująca nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe o kierunku informatycznym lub pokrewnym umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku.

 6. Doświadczenie zawodowe:

 1. w przypadku posiadania wykształcenia wyższego: co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku informatyka, stanowiskach związanych z obsługą sieci informatycznej lub na stanowiskach związanych z obsługą programów użytkowych,

 2. w przypadku posiadania wykształcenia średniego: co najmniej 5-letni staż pracy lub doświadczenie na stanowisku informatyka, stanowiskach związanych z obsługą sieci informatycznych lub na stanowiskach związanych z obsługą programów użytkowych.

 1. Znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

 2. Znajomość sieci telefonicznych i obsługa centrali ISDN oraz VolP.

 1. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość zagadnień wynikających z pracy na stanowisku objętym naborem, w szczególności przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych i samorządzie gminnym.

 2. Dobra znajomość zagadnień informatycznych, obsługi oprogramowania i sprzętu: Bestia, INFO-SYSTEM, Płatnik, Comarch EZD, Active Directory, VMWare ESXi, Veeam, eSesja, Statlook, Fortigate, systemów alarmowych Satel, Ropam oraz terminali GSM.

 3. Znajomość systemów: SIIS, Źródło, CAS, operacyjnych Windows, Linux, Mikrotik RouterOS oraz pakietów biurowych Microsoft Office, Open Office.

 4. Zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych.

 5. Dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym, konfiguracji sieci komputerowych w zakresie routingu (statyczny, dynamiczny), NAT, firewall, Fibre Channel over Ethernet, mikro segmentacji sieci oraz ich administracji.

 6. Mile widziana dobra znajomość programów graficznych.

 7. Wysokie zdolności organizacyjne, wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktu z otoczeniem, umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji, odporność na stres, umiejętność pracy w sytuacji kryzysowej, umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, terminowość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, sumienność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji.

 8. Predyspozycje osobowe, m.in. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy własnej, obowiązkowość, dyspozycyjność.

 9. Prawo jazdy kategorii B.

* UWAGA: O stanowisko mogą ubiegać się poza obywatelami polskimi także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 1. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

 1. realizacja spraw związanych z komputeryzacją Urzędu Gminy oraz administrowanie istniejącego w Urzędzie systemu informatycznego,

 2. prowadzenie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem usterek i awarii użytkowanego systemu i sprzętu,

 3. realizowanie zadań związanych z bieżącą aktualizacją, monitoringiem i techniczną obsługą Biuletynu Informacji Publicznej i portali społecznościowych gminy,

 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy,

 5. nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu Urzędu,

 6. tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej,

 7. wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń,

 8. koordynacja działań w zakresie informatyzacji Urzędu,

 9. analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie, w tym
  z dostawcami telekomunikacyjnymi, w zakresie dostarczania usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu,

 10. zarządzanie serwerem poczty elektronicznej, usług hostingowych i DNS oraz platformą sprzętową serwisu ePUAP, BIP,

 11. kontrolowanie prawidłowego wykorzystania sprzętu komputerowego i drukującego,

 12. zarządzanie wsparciem technicznym w zakresie realizowanych zadań, utrzymywanie kontaktów z dostawcami aplikacji i usług oraz kontrola poziomu świadczonych usług,
  w szczególności w ramach asysty technicznej i konserwacji,

 13. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz licencji i praw autorskich na programy komputerowe celem użytkowania ich zgodnie z prawem,

 14. wspomaganie i szkolenie użytkowników systemów,

 15. bieżąca konserwacja oraz naprawa sprzętu komputerowego,

 16. monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania w zakresie Administratora Systemów Informatycznych,

 17. pomoc przy realizowaniu zamówień z zakresu IT,

 18. monitorowanie rynku IT pod kątem nowych rozwiązań w zakresie sprzętu komputerowego,

 19. zabezpieczenie sieci komputerowych, danych i oprogramowania przed ingerencją z zewnątrz

 20. wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym,

 21. administracja systemem elektronicznej komunikacji z Głównym Urzędem Statystycznym,

 22. instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych,

 23. współpraca z pracownikami i kierownictwem urzędu w zakresie nadawania uprawnień dla użytkowników oraz opracowywania projektów i wdrażania regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych, sprzętu i ochrony sieci teleinformatycznych,

 24. identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyka, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych,

 25. pełnienie roli opiekuna w zakresie projektów informatycznych,

 26. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub innych przełożonych,

 27. obsługa informatyczna sesji Rady Gminy,

 1. obsługa i konserwacja systemów alarmowych w gminie i jednostkach OSP,

 2. Lokalny Administrator Systemu w ramach realizacji programu pl.lD, SRP.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Podstawą nawiązania stosunku pracy będzie umowa o pracę.

 2. Wymiar czasu pracy obejmuje 1/2 etatu.

 3. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na piętrze budynku Urzędu Gminy Jakubów w budynku bez windy.

 4. Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy.

 5. Na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo- szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej oraz wyjazdy służbowe w teren.

 6. Praca w systemie jednozmianowym.

 1. Data zatrudnienia: 1.02.2022 r.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. Życiorys uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i kariery zawodowej.

 3. List motywacyjny - odręcznie podpisany.

 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Jakubów.

 7. Dla potrzeb rekrutacji: oświadczenie, że kandydat (kandydatka) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Po zakończeniu rekrutacji osoba, z którą ma zostać nawiązany stosunek pracy obowiązana jest przedłożyć odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 9. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W miesiącu grudniu 2021 r. w Urzędzie Gminy Jakubów wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 stycznia 2022 r. (włącznie) do godziny 14.00
w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów - na dziennik podawczy lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie: „Stanowisko ds. Informatyki”.

Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Gminy Jakubów po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej na parterze budynku Urzędu Gminy Jakubów.

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy. Osoby te proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

3. Dokumentacja złożona przez kandydatów, którzy nie spełnili wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zostanie komisyjnie zniszczona.

4. Wójt Gminy Jakubów zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

5. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.

6. Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

 1. aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,

 2. oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

7. Osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zatrudniona na okres 6 miesięcy i skierowana do odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 19 Ustawy o pracownikach samorządowych.

8. Urząd nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończeniu rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

 

/-/ Bogusław Dziedzic

Zastępca Wójta

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie rekrutacji na stanowisko ds. informatyki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz.Urz. UE L Nr 119.

………………………………………………………………

Data i podpis

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz.Urz. UE L Nr 119 informuję, że:

1.Administratorem danych jest Wójt Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów

tel. 25 7579190, e-mail: sekretariat@jakubow.pl

2.Inspektorem Ochrony Danych jest pani Marta Łysuniek (adres email: iod@jakubow.pl).

3.Pani/Pana dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko ds. informatyki. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 66 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282, z późn.zm.)

4.Pani/Pana dane osobowe jako kandydata przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. Dane osób nie wybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane, a ich dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.

5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych w zakresie: imię/imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeks pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. Podanie pozostałych danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody kandydata. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań o naborze na wolne stanowisko i odrzuceniem kandydatury.

8.Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji profilowaniu.